Strona główna

Aktualności
Ogłoszenia
Wydarzenia
Materiały

Konkursy
Referaty
Kółko
Tekst tygodnia

Środowisko
Chemia w garnku
Fizyka
Galeria

Linki
Kontakt
Rozkład materiału i punktów dla klasy II B liceum

1 Lekcja organizacyjna.
20 p.

wrzesień
2 Charakterystyka sodu i jego związków.
3 Charakterystyka wapnia i jego związków.
4 Właściwości i zastosowanie glinu.
5 Charakterystyka związków chromu i manganu.
6 Charakterystyka miedzi i żelaza.
7 Najważniejsze związki krzemu.
8 Charakterystyka metali bloku p.
9 Powtórzenie wiadomości – metale.
10 Sprawdzian – metale (20).
11 Charakterystyka związków azotu.
20 p.
12 Nieorganiczne związki węgla.
październik
13 Powietrze i jego składniki.
14 Charakterystyka fosforu i jego związków.
15 Charakterystyka siarki i jej związków.
16 Fluorowce – otrzymywanie i właściwości.
17 Najważniejsze związki fluorowców.
18 Powtórzenie wiadomości – niemetale.
19 Sprawdzian - niemetale (20).
20 Hybrydyzacja orbitali atomowych węgla a geometria cząsteczki.
25 p.
21 Chemia organiczna – chemia związków węgla.
22 Węglowodory nasycone – struktura i nazewnictwo.
23 Cykloalkany – struktura i nazewnictwo.
24 Izomeria alkanów.
listopad
25 Właściwości chemiczne alkanów.
26 Izomeria alkenów.
27 Węglowodory nienasycone – otrzymywanie i identyfikacja.
28 Właściwości chemiczne alkenów i alkinów.
29 Reakcje addycji.
30 Powtórzenie wiadomości – węglowodory nasycone i nienasycone.
31 Sprawdzian - węglowodory nasycone i nienasycone (25).
32 Otrzymywanie węglowodorów nienasyconych.
20 p.
33 Węglowodory aromatyczne – budowa i właściwości.
34 Reakcje węglowodorów aromatycznych.
35 Reakcje substytucji elektrofilowej.
36 Przeróbka ropy naftowej i zastosowanie jej produktów.
grudzień
37 Skład pierwiastkowy związków organicznych.
38 Ustalanie wzorów związków organicznych.
39 Powtórzenie wiadomości – węglowodory.
40 Sprawdzian – węglowodory aromatyczne, ropa naftowa (20).
41 Reakcje eliminacji i substytucji nukleofilowej.

42 Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - budowa i nazewnictwo.
43 Halogenopochodne węglowodorów i ich zastosowanie.
styczeń
44 Tlenowe pochodne węglowodorów.
45 Charakterystyka alkoholi.
46 Alkohole monohydroksylowe – właściwości i zastosowanie.
47 Reakcje charakterystyczne alkoholi – doświadczenia.
48 Poprawy wybranych sprawdzianów. 15 p. motywacyjne
49 Ustalanie ocen semestralnych.
50 Rozwiązywanie zadań – jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
20 p.
51 Alkohole polihydroksylowe – właściwości i zastosowanie.
52 Charakterystyka fenoli.
53 Fenole – doświadczenia.
54 Aldehydy i ketony – produkty utleniania alkoholi.
55 Właściwości chemiczne aldehydów i ketonów.
luty
56 Utlenianie aldehydów i ketonów.
57 Powtórzenie wiadomości – alkohole, aldehydy i ketony.
58 Sprawdzian – alkohole, aldehydy i ketony (20).
59 Związki karbonylowe – rozwiązywanie zadań.
20 p.
60 Budowa i nazewnictwo kwasów karboksylowych.
61 Kwasy karboksylowe – właściwości i zastosowanie.
marzec
62 Wyższe kwasy karboksylowe.
63 Sole kwasów karboksylowych. Mydła.
64 Estry kwasów karboksylowych.
65 Reakcje hydrolizy estrów.
66 Tłuszcze – właściwości i rola w przyrodzie.
67 Powtórzenie – kwasy karboksylowe i ich pochodne.
68 Reakcje kwasów karboksylowych – doświadczenia.
69 Sprawdzian – kwasy karboksylowe i ich pochodne (20).
70 Aminy – organiczne pochodne amoniaku.
15 p.
71 Otrzymywanie i właściwości chemiczne amin.
72 Właściwości chemiczne amin.
73 Amidy kwasowe – budowa iwłaściwości.
74 Reakcje hydrolizy amidów.
75 Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów. Hydroksykwasy.
kwiecień
76 Aminokwasy – struktura, nazewnictwo i rola w przyrodzie.
77 Izomeria optyczna.
78 Właściwości chemiczne aminokwasów.
79 Kondensacja aminokwasów i jej produkty.
80 Izomeria optyczna – zadania.
81 Powtórzenie wiadomości – azotowe pochodne węglowodorów.
82 Sprawdzian – azotowe pochodne węglowodorów (15).
83 Izomeria optyczna – zadania.
15 p.
84 Peptydy i białka – struktura i rola w przyrodzie.
85 Właściwości fizyczne i chemiczne białek.
maj
86 Sprawdzian – izomeria optyczna (15).
87 Cukry proste – struktura i właściwości.
15 p.
88 Cukry złożone – struktura i właściwości.
89 Cukry proste i złożone – doświadczenia.
90 Powtórzenie wiadomości – cukry.
91 Sprawdzian – cukry (15).
92 Rozwiązywanie zadań maturalnych – wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. 15 p. motywacyjne
93 Tworzywa sztuczne – otrzymywanie i właściwości.
czerwiec
94 Substancje chemiczne a uzależnienia.
95 Tworzywa sztuczna – doświadczenia.
96 Poprawy wybranych sprawdzianów.
97 Podsumowanie wiadomości z chemii w liceum.
98 Rozwiązywanie zadań maturalnych z chemii organicznej.
99 Ustalenie ocen końcowych.


Autor: Piotr Malecha
Strona funkcjonuje od 15.04.2004 roku